Русский | English | 中文 | Bản đồ trang web |

Trường đại học hàng hải mang tên đô đốc G.I. Nevelskoi › Giới thiệu về trường

Giới thiệu về trường

Liên hệ

Trường Đại học Hàng hải quốc gia mang tên Đô đốc Nevelsky

Lịch sử giáo dục hàng hải

Ban giám hiệu

Gennady Ivanovich Nhevelskoy

Thông tin cơ bản